دوره و شماره: دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1397 
13. رابطة والیان فیلی لرستان و حکّام زندیه

صفحه 213-232

10.30473/lhst.2019.5647

منصور رهنورد؛ محمّدامیر شیخ نوری؛ نظام‌علی دهنوی