دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران (LHST) - اصول اخلاقی انتشار مقاله