دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران (LHST) - واژه نامه اختصاصی