دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران (LHST) - فرایند پذیرش مقالات