دوره و شماره: دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98 - شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان 1398 
5. سیمای شهر بم در سده‌های نخستین دوران اسلامی

صفحه 77-100

10.30473/lhst.2019.35711.1966

فاطمه مختاری؛ اسدالله جودکی عزیزی؛ سیدرسول موسوی حاجی


10. کارکرد سلاح توپ در سرکوب شورش‌های محلی و استمرار دولت متمرکز عصر صفوی

صفحه 161-176

10.30473/lhst.2019.41098.2110

مجتبی تبریزنیاتبریزی؛ عبدالرسول خیراندیش؛ عطاءالله حسنی؛ رضا شعبانی