بررسی نقش هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در کشاورزیِ استان فارس (1330-1336ش)

نوع مقاله: pajoheshi

نویسنده

استادیار گروه تاریخ، دانشگاه شیراز

10.30473/lhst.2019.40892.2105

چکیده

یک سال بعد از امضای مقاوله‌نامة همکاریِ ایران و آمریکا، در خصوص عمران و توسعه روستایی، کارشناسان کشاورزی دانشکده کشاورزی یوتا راهی استان فارس و هشت استان دیگر شدند، تا بتوانند کمک‌های فنی خود را در اختیار کشاورزان، زمینداران و کارکنان ادارات کشاورزی قرار دهند. کارشناسان، در دوم آبان‌ماه 1330 در شیراز مستقر شدند و در طول شش سال فعالیت، کمک‌های فنی خود را در زمینة ترویج و آموزش کشاورزی، تربیت مروج، مکانیزه شدن کشاورزی و دفع آفات نباتی ارائه دادند. این پژوهش درصدد است به یک سئوال اساسی پاسخ دهد: هیئت عملیات اقتصادی آمریکا چه نقشی در تحول کشاورزی استان فارس داشت؟
یافته‌های پژوهش حاکی است تا قبل از حضور آمریکایی‌ها در فارس، کشاورزی به صورت سنتی بوده است و پس از حضور کارشناسان کشاورزی یوتا و ایجاد مزارع نمونه و آموزش عملی و تئوری، زمینة مکانیزه شدن کشاورزی و گام نهادن در کشاورزی نوین به صورت تدریجی فراهم شد، به طوری که تولید در واحد سطح افزایش یافت و کشاورزان در سه مرحله کاشت، داشت و برداشت، به تدریج از ابزارهای نوین و ماشین‌آلات کشاورزی مثل تراکتور و کمباین استفاده کردند. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و مبتنی بر اسناد موجود در دانشگاه یوتا و سازمان اسناد و کتابخانه ملی  ایران است.

کلیدواژه‌ها


آموزش کشاورزی (1364). نشریه سازمان آموزش  کشاورزی.

اخبار هفته (1330). ش234. 13/2/1330.

اخبار هفته (1336). ش16.دوره دوم. پنج شنبه 24 مرداد.

اخبار هفته (1336). ش41.دوره دوم. پنج شنبه 17 بهمن.

اسنادی از اصل چهار ترومن در ایران (1382). تهران: مرکز اسناد ریاست جمهوری.

اعظام قدسی، حسن (1342). خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله. بی‌جا: چاپخانه حیدری.

امداد، حسن (1385). تاریخ آموزش و پرورش فارس. شیراز: نوید.

باقری زنوز، ابراهیم (1382). تاریخ تحولات علوم کشاورزی ایران از دوران باستان تا عصر حاضر. تهران: دانشگاه تهران.

بهرامی، تقی (1333). جغرافیای کشاورزی ایران. تهران: دانشگاه تهران.

بیرجندی، عبدالعلی (1387). معرفت فلاحت. به کوشش ایرج افشار. تهران: میراث مکتوب.

حسینی، محمدمیرک (1385). ریاض الفردوس خانی. به کوشش ایرج افشار. تهران بنیاد موقوفات دکتر افشار.

دشتکی، غیاث‌الدین منصور (بی‌تا). کشف الحقائق المحمدیه. تهران: کتابخانه مجلس شورای اسلامی. نسخه خطی. ش 26051.

رازق‌پناه، محمد (1335). «وظایف سازمان ترویج تفهیم و توسعه مبارزه با آفات نباتی». نشریه ترویج کشاورزی. س 2. ش 2. ص 8 .

روزنامة ارمغان کشاورزان. ش 120. 8/4/1334.

روزنامة ارمغان کشاورزان. ش 3. 15/2/1331.

روزنامة استخر. ش 1422. 16/3/1330.

روزنامة استخر. ش 1455. 12/8/1330.

روزنامة استخر. ش 1480. 19/12/1330.

روزنامة استخر. ش 1508. 22/6/1331.

روزنامة استخر. ش 1550. 18/4/1332.

روزنامة افق شیراز. ش 34. 9/3/1331.

روزنامة افق شیراز، ش 47، 16/6/1331.

روزنامة انتقاد، ش 14، 9/8/1329.

روزنامة انتقاد، ش 5، 21/5/1329.

روزنامة پارس. ش 1204، 28/5/1330.

روزنامة پارس. ش 1205، 30/7/1330.

روزنامة پارس. ش 1252، 24/11/1330.

روزنامة پارس. ش 1286، 28/2/1331.

روزنامة پارس. ش 1293، 13/3/1331.

روزنامة پارس. ش 1324، 6/6/1331.

روزنامة پارس. ش 1339، 22/7/1331.

روزنامة پارس. ش 1381، 2/11/1331.

روزنامة پارس. ش 1430، 26/3/1332.

روزنامة پارس. ش 1446، 4/5/1332.

روزنامة پارس. ش 1450، 13/5/1332.

روزنامة پارس. ش 1601، 14/6/1333.

روزنامة پارس. ش 1617، 29/7/1333.

روزنامة پارس. ش 1621، 11/8/1333.

روزنامة پارس. ش 1734، 2/6/1334.

روزنامة پارس. ش 1764، 21/8/1334.

روزنامة پارس. ش 1811، 10/12/1334.

روزنامة توانگر. ش 46، 13/12/1331.

روزنامة توانگر. ش 46، 13/12/1331.

روزنامة جهان نما. ش 27، تیرماه 1334.

روزنامة جهان نما. ش 42، 28/5/1328.

روزنامة حرفه. ش 62، 13/10/1330.

روزنامة حرفه. ش 67. 29/6/1330.

زاهدی، مصطفی (1335). «متن سخنرانی در کنفرانس سالیانه ترویج کشاورزی». مجلة ماهانه کشاورزی. س 20. ش 12. ص 148.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ش 230/29186.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ش 230/298186.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ش 293/046197.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ش 293/44351.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ش 293/73545.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ش 350/8573.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. ش293/44351.

کرباسیان، اکبر (1387). «تحلیلی بر نتایج اصل 4 ترومن در ایران». گزارش. ش 107. ص 64-73.

لمبتون. ا. ک. س (1362). مالک و زارع در ایران. ترجمة منوچهر امیری.تهران: علمی و فرهنگی.

مجلة فلاحت و تجارت. ش 11. تهران. 1299.

مجلة ماهانه کشاورزی. س 17. ش 1و2. 1331.

مجلة ماهانه کشاورزی. س 20.  ش 1و2و3. 1335.

مجلة ماهیانه مدرسه عالی فلاحت کرج. ش 10. آذر 1314.

ملک محمدی، ایرج (1362). مبانی ترویج کشاورزی به انضمام سیری در تاریخچه ترویج کشاورزی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

نشریه ترویج کشاورزی. ش 1. س 2. اردیبهشت  1335.

نشریه ترویج کشاورزی. ش 1. س 3. مردادماه 1336.

نشریه ترویج کشاورزی. ش 2. س 2. مهرماه 1335.

نشریه ترویج کشاورزی. ش 2. س 3. مهرماه 1333.

نوری، محمدیوسف (1396). مفاتیح الارزاق. تصحیح ابوالقاسم رنجبر حسین آبادی. تهران: پیام حنان.

هاشمی، مجدالدین (1333). «اقدامات آموزشی برای تربیت کادر ترویج کشاورزی». نشریه ترویج کشاورزی. ش 2. ص 9-12.

هال، ج (1335). «نمونه‌ای از فعالیت‌های ادارة همکاری‌های فنی در شیراز». کشاورزی. س 20. ش 1. ص 64.

هروی، قاسم بن یوسف (1356). ارشادالزراعه. به اهتمام محمد مشیری. تهران: امیرکبیر.

همراز، ویدا (1381). بررسی اهداف و عملکرد اصل 4 ترومن. تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.

یاوری، احمدرضا (بی‌تا). شناختی بر کشاورزی سنتی ایران. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

یوسفی‌فر، شهرام (1387). «برگ زرینی از میراث مکتوب روستانشینی و تاریخ کشاورزی ایران». کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. ش 123. ص 69-79.

Amuzegar, J (1966).Technical Assistance in Theory and Practice: the Case of Iran. Fredric.praeger:Inc. 

Clyde Sandren Records (C.S.R). UA 901 Box 38 Folder 6.L.Tom Perry Special Collections Harold B. Lee Library Brigham Young University,provo,Utah.

Clyde Sandren Records (C.S.R). UA 901 Box 40 Folder 3.L.Tom Perry Special Collections Harold B. Lee Library Brigham Young University, provo, Utah.

Clyde Sandren Records (C.S.R). UA 901 Box 41 Folder 1.L.Tom Perry Special Collections Harold B. Lee Library Brigham Young University, provo, Utah.

Embry, Jessie (2003)."point Four Utah state University Technicians and Rural Development in Iran". Rural history, 14,1, pp 99-113.

Esfandiary, Malek Mansour." The Agricultural Phase of the Technical Assistance Program of the United States in Iran", M.A. Political Science Commons. Utah state university,1958.

Farm & Home Science.(1954). Vol. 15 No. 3, September 1954," Utah Science.

Harris .Franklin s (1953). "The Beginnings of point  IV work in Iran". Middle East  Journal, vol.7. pp 222-228.                

Wilkinson, Ernest (1976) The first one Hundred years. brigham: brigham young university.              

Wulff, Hans (1967).Traditional Crafts Of Persia. MIT Press.