با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ
تاریخ های محلی ایران
تاثیر قم در تمدن اسلامی از قرن دوم تا پایان قرن چهارم هجری

محمد زاهدی مقدم؛ محمد حسین دانشکیا

دوره 12، شماره اول،پیاپی 23، پاییز و زمستان 1402 ، اسفند 1402، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.30473/lhst.2024.66362.2798

چکیده
  چکیدهبررسی عوامل تأثیرگذار در تمدن اسلامی از موضوعات حائز اهمیت است. در شکوفایی تمدن اسلامی مردم شهرهای مختلف از جمله قم به عنوان یکی از شهرهای مهم مذهبی شیعه تأثیرگذار بوده‌اند. این نوشتار با بهره‌گیری از رویکرد توصیفی_تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که قم از قرن دوم تا چهارم (ه.ق) چه تأثیراتی بر تمدن اسلامی داشته است. یافته‌های ...  بیشتر

تاریخ های محلی ایران
ارزیابی و تبیین جایگاه مراغه در تاریخ تمدن اسلامی تا قرن هشتم هجری

زینب فضلی

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401 ، مهر 1401، ، صفحه 157-170

https://doi.org/10.30473/lhst.2023.64549.2753

چکیده
  در بررسی‌ تاریخِ تمدن اسلامی و نیز تاریخ شهرهای ایران، جایگاه مراغه به عنوان شهری تاریخی از منظر تمدنی به‌شکل بایسته‌ای تبیین نشده است. از این‌رو، در این پژوهش تاریخی با رویکرد تمدنی در حوزه مطالعات تاریخ‌های محلی به واکاوی و تبیین پیوند مراغه با تمدن اسلامی پرداخته شده است. بنابر یافته‌های این مطالعه، مراغه تا اواسط قرن هفتم‌هجری، ...  بیشتر