با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ

مدیر مسئول


دکتر علیرضا علی صوفی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

.

 • ar.soufiyahoo.com

سردبیر


دکتر محمدرضا نصیری استاد گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

 • secretaryapll.ir

مدیر داخلی


دکتر هوشنگ خسروبیگی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

تاریخ ایران در دوره اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین آبادیان استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

 • hoabadianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد تقی ایمانپور استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی

.

 • mtimanpour58gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی بیگدلی استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

 • alibigdeli.histyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهرام جلیلیان استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران

.

 • jalilianshahramyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر هوشنگ خسروبیگی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

 • kh_beagipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالرسول خیراندیش استاد گروه تاریخ دانشگاه شیراز

 • kheirandish.argmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد امیر شیخ نوری استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

.

 • ma.sheikhnoorigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مقصودعلی صادقی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

 • m_sadeghimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین مفتخری اﺳﺘﺎد گروه تاریخ دانشگاه ﺧﻮارزﻣﻲ

 • moftakharikhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین میرجعفری استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

 • hmjltr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا نصیری استاد گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

 • secretarypersianacademy.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر جمشید نوروزی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

 • j.noroozialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد باقر وثوقی استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

 • vosoughiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهرام یوسفی فر استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

.

 • shyousefifaryahoo.com