با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخگروه تاریخ دانشگاه پیام نور با همکاری گروه های تاریخ شش دانشگاه دیگرف مجله علمی-پژوهشی (پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران) را با محورهای موضوعی زیر منتشر می نماید.

معرفی، نقد و بررسی تحلیلی منابع تاریخ محلی ایران؛ معرفی، نقد و بررسی تحلیلی اسناد مرتبط با تاریخ محلی ایران؛ شناسایی و  احیای نسخ خطی مرتبط با تاریخ محلی ایران؛ تبیین اهمیت تاریخ نگاری محلی و ضرورت شناخت تاریخ محلی برای شناخت بهینه تاریخ ایران؛ شناخت فرهنگ و تمدن اقوام مختلف ایرانی از نظر تاریخی؛ معرفی حکومتهای محلی ایران؛ نقش حکومتهای محلی و خاندان های محلی در تحولات تاریخی ایران؛ نقش خاندانهای محلی در توسعه فرهنگ و تمدن ایران؛ شناسایی شخصیتهای محلی موثر در تاریخ سیاسی، فرهنگی و تمدنی ایران؛ تاریخ هنری، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف ایران

از استادان و محققان ارجمند دعوت به عمل می آید که مقاله های ارزنده خود را به آدرس اینترنتی مجلهhttp://localhistories.journals.pnu.ac.ir    ارسال فرمایند.