با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ

اهداف پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران

  •  تبیین اهمیت تاریخ نگاری محلی برای شناخت بهینه تاریخ ایران
  • نقد وبررسی منابع اصلی مرتبط با تاریخ های محلی ایران
  • نقد و بررسی اسناد و نسخ خطی مرتبط با تاریخ های محلی ایران
  • نقد و بررسی آثار متخصصان برجسته درباره تاریخ های محلی ایران
  • معرفی حکومتهای محلی ایرانوتبیین نقش آنها در تحولات تاریخ ایران
  • معرفی خاندان های محلی تأثیرگذار در تاریخ ایران و تبیین نقش تاریخی آنها
  • تبیین نقش تاریخی حکومت های محلی و خاندانهای محلی در توسعه فرهنگ و تمدن ایران
  • تبیین نقش شخصیت های برجسته محلی تأثیرگذار در تاریخ سیاسی، فرهنگی و تمدنی ایران
  • بررسی و تبیین فرهنگ و تمدن اقوام مختلف ایرانی از نظر تاریخی
  • بررسی و تبیین تاریخ هنری، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف ایران