با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ

پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران از محققان گرامی برای ارائه ایده‌ها و دیدگاه‌های جدید که می‌تواند مجموعه دانش موجود را در حوزه‌های زیر گسترش دهد، استقبال می‌کند. زمینه‌های مورد علاقه شامل موضوعات زیر است، اما محدود به موارد زیر نیست:

 

حوزه‌های فعالیت تخصصی نشریه پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران

 

  •  تبیین اهمیت تاریخ نگاری محلی برای شناخت بهینه تاریخ ایران
  • نقد وبررسی منابع اصلی مرتبط با تاریخ های محلی ایران
  • نقد و بررسی اسناد و نسخ خطی مرتبط با تاریخ های محلی ایران
  • نقد و بررسی آثار متخصصان برجسته درباره تاریخ های محلی ایران
  • معرفی حکومتهای محلی ایرانوتبیین نقش آنها در تحولات تاریخ ایران
  • معرفی خاندان های محلی تأثیرگذار در تاریخ ایران و تبیین نقش تاریخی آنها
  • تبیین نقش تاریخی حکومت های محلی و خاندان های محلی در توسعه فرهنگ و تمدن ایران
  • تبیین نقش شخصیت های برجسته محلی تأثیرگذار در تاریخ سیاسی، فرهنگی و تمدنی ایران
  • بررسی و تبیین فرهنگ و تمدن اقوام مختلف ایرانی از نظر تاریخی
  • بررسی و تبیین تاریخ هنری، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف ایران