با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ
برنامه نوسازی رضاشاه در منطقه هَروی لرستان

شهرام یوسفی فر؛ محمد دالوند

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400 ، اسفند 1400، ، صفحه 213-232

https://doi.org/10.30473/lhst.2022.8720

چکیده
  برنامه نوسازی دورة رضاشاه را می‌توان چونان استمرار خواست اصلاحات اساسی عصر مشروطه در نظر آورد. طرح‌های اصلاحات اجتماعی و اقتصادی مزبور در سراسر کشور اجرا و البته این امر در برخی مناطق مانند لرستان، بنا به اقتضائات محلی، با چالش‌ها و موانع خاص روبه‌رو شد. افزون بر این در منطقه لرستان، منطقۀ ایلی هرو خود دارای شرایط خاص‌تر بود: بنا ...  بیشتر

مبارزات ایلات لرستان در برابر سیاست های ضد ایلی رضاشاه با تکیه بر ایل بیرانوند

ثریا کرنوکر*؛ ظریفه کاظمی

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95 ، اسفند 1395، ، صفحه 125-138

چکیده
  رضاشاه در شرایطی روی کار آمد که حکومت ایران دچار ضعف و بازیچة قدرت‌ها‌ی شمال و جنوب کشور، یعنی روسیه و انگلیس، بود. از طرفی ایلات در منطقة خود دارای قدرت و نفوذ بودند. رضاخان از همان زمان وزارت جنگ، با توجه به این مسائل، برای تشکیل حکومت مقتدر مرکزی تلاش می‌کرد و برای رسیدن به این هدف، باید قدرت ایلات را کاهش می‌داد. این مسئله با اجرای ...  بیشتر