با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ
pajoheshi
نگرشی بر جایگاه و اهمیت سنت تاریخ نویسی محلی ایرانی

جهانبخش ثواقب

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93 ، فروردین 1393، صفحه 5-20

چکیده
  چکیدهتاریخنویسی محلّی، در کنار سایر گونههای تاریخنویسی، یکی از زمینههایی بوده است که مورخانایرانی آن را آزموده و آثار ارزندهای پدید آوردهاند. این نوع تاریخ نگاری، با محوریّت مکاننگاری،آگاهیهای ارزشمندی در باب حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخ، جغرافیا، حکّام وفرمانروایان و تحولات سیاسی یک شهر و ناحیهای خاص ارائه میدهند که ...  بیشتر

pajoheshi
بررسی رویکرد روابط خارجی امیر شاه مراد، سل ان منغیت،با ایران براساس متون ماوراءالنهری

کریم نجفی برزگر

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93 ، فروردین 1393، صفحه 41-49

چکیده
  سلسله منغیتیه از بازماندگان مغول بعد از عقب نشینی از مناطق اروپایی روسیه بودند که به نواحیجنوبی تر آمدند و در ماوراءالنهر خان نشینی را تشکیل دادند که 188 سال دارای قدرت بودند. اینسلسله، سرانجام، با تأسیس جمهوری سوسیالیستی در بخارا و گریختن عالم خان،آخرین امیر آنان، بهافغانستان سقوط کرد. امیر شاه مراد، مشهور، به امیر معصوم از حاکمان ...  بیشتر

pajoheshi
مذهب در خراسانِ عصر سلجوقی

علی رضا روحی

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93 ، فروردین 1393، صفحه 50-67

چکیده
  خراسان در عصر سلجوقی ترکیب مذهبی خاصی داشت. منازعات مذهبی و درگیری بین مذاهب مختلف، ویژگیاصلی این دوره است. سیاست های مذهبی حکومت سلجوقیان در تشدید اختلافات فرقه ای تاثیر زیادی داشت.تعصبات مذهبی عمیدالملک کندری و خواجه نظام الملک طوسی سبب شد تا بین حنفیان و شافعیان رقابت هایشدیدی در بگیرد. حملة غزها به خراسان سبب ویرانی و کشتار شدیدی ...  بیشتر

pajoheshi
نقش سادات سیفی قزوین در حکومت صفویه و دربار تیموریان هند

جمشید نوروزی؛ محمد عباسی

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93 ، فروردین 1393، صفحه 68-83

چکیده
  یکی از خاندان های محلی متنفذ و مشهور ایران، سادات سیفی قزوین است که نسب خود را به امام حسن)ع(می رساندند. سابقة حضور برخی از افراد این خاندان در تشکیلات حکومتی به عهد ایلخانان می رسد ؛ اما درعهد حکومت صفویه بعضی از آنان به مناصب عالی چون وزارت دست یافتند. دورة اول حیات سیاسی اینخاندان در حکومت صفویه، از زمان شاه اسماعیل اول آغازشد و تا ...  بیشتر

pajoheshi
مشروعیت ایرانی در حکومت های محلی ایران در قرن هشتم هجری

جواد عباسی؛ زهره راضی

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93 ، فروردین 1393، صفحه 84-98

چکیده
  با ورود مغولان به قلمرو ایران و تشکیل دولت ایلخانی، تحوّلی مهم در زمینة مبانی مشروعیت حکومت ها درایران رخ داد. حاکمان ایلخانی، از مبانی جدید مشروعیتی که در میان مغولان پذیرفته شده بود پیروی می کردند.از زمان غازان خان و رسمیت یافتن اسلام در حکومت ایلخانی تلاش شد تا از مشروعیت دینی نیز بهره گرفتهشود؛ اما مشروعیت چنگیزی همچنان بیشترین ...  بیشتر

pajoheshi
تحلیل روابط اقبال السلطنه، حکمران منطقه ماکو، با مشروطه خواهان و محمدعلی شاه در دوره مجلس اول

جعفر آقازاده

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93 ، فروردین 1393، صفحه 99-114

چکیده
  خاندان بیات ماکویی از زمان صفویه به منطقه ماکو کوچ کردند و، به تدریج، حکومت منطقة ماکو را به دستگرفتند. اقبال السلطنه ماکویی وارث اقتدار سیاسی، نظامی و اقتصادی خاندان خود در ماکو شد. اوکه انقلابمشروطه و اصلاحات حاصل از آن را پایان حکومت موروثی و مطلق خود در ماکو می دانست، به مخالفت بامشروطیت برخواست و هواداران آن را به شدت سرکوب کرد. ...  بیشتر

pajoheshi
محدوده جغرافیایی و جایگاه سیاسی هیرکانیه در دوره هخامنشیان

محمد تقی ایمانپور؛ طهمورث مهرابی

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93 ، فروردین 1393، صفحه 115-128

چکیده
  جغرافیا نقش مهمی در تاریخ هر سرزمین دارد و تاریخ هر سرزمین و ناحیه، بستگی زیادی به موقعیت و مکانجغرافیایی آن دارد. از این رو، می توان ادعا کرد که هر یک از بخش های مختلف ایران، به دلیل قرار گرفتن دریک موقعیت جغرافیایی متفاوت و داشتن شرایط آب هوای خاص، جایگاه ویژه و اهمیت زیادی دارند. و هریک از این نواحی توانسته اند، به سهم خود، نقش مهمی ...  بیشتر

pajoheshi
بررسی وضعیّت ایلات فارس در زمان رضاشاه

ظریفه کاظمی

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93 ، فروردین 1393، صفحه 129-143

چکیده
  رضاشاه در شرایطی در ایران روی کار آمد که حکومت مرکزی دچار ضعف بود. فقدان دولت مقتدر مرکزیسبب خودسری برخی ایلات کشور شده بود. رضاشاه برای افزایش قدرت مرکزی به کاهش قدرت ایلپرداخت. دو اقدام عمده ای که در باب ایلات انجام داد، در ابتدا، خلع سلاح، و سپس، تخته قاپو یا اسکاناجباری عشایر بود. ایلات فارس نیز از اقدامات مذکور مستثنی نبودند. در ...  بیشتر

pajoheshi
پیامد های تهاجمات ازبکان بر من ق خراسان در دورة صفوی

عبدالله متولی؛ ابراهیم اصلانی؛ فاطمه فضلی

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93 ، فروردین 1393، صفحه 144-161

چکیده
  منطقة خراسان یکی از مهم ترین کانون های بحران در دورة صفوی بود. این منطقه به سبب موقعیت حساس ومهمی که داشت، همواره، مورد توجه همسایگان ایران، به ویژه ازبکان، قرار می گرفت. ازبکان به عنوان وارثانچنگیز و سپس تیموریان، خراسان را سرزمین موروثی خود می انگاشتند. در مقابل، صفویان نیز به عنوانجانشینان حکومت های رسمی ایران، این سرزمین را جزیی ...  بیشتر