با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ
بررسی وضعیت عمده‌‌مالکی و خرده‌‌مالکی و انواع بهره مالکانه در فارس در آستانه اصلاحات ارضی

زینب قنبری نژاد؛ حبیب الله سعیدی نیا

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401 ، مهر 1401، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.30473/lhst.2023.9524

چکیده
  فارس از نواحی عمده‌مالکی در کشور بود. بخش عمده‌ای از این ناحیه نیز قلمرو ایلات و عشایر نواحی جنوب کشور بود که خوانین آن صاحبان املاک بسیاری در فارس بودند و در حق رعایای خود ظلم و اجحاف بسیاری روا می‌داشتند. اراضی کشاورزی در نواحی جنوب کشور به دلیل شرایط آب و هوایی و نوع خاک آن ازنظر مرغوبیت و حاصلخیزی با نواحی شمال و غرب کشور وضعیتی ...  بیشتر