با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ
صوفیان و سلاطین: کنش‌‌های سیاسی شیوخ نقشبندی در قلمرو اشترخانیان

علی آرامجو؛ محمدعلی کاظم بیکی

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401 ، مهر 1401، ، صفحه 57-71

https://doi.org/10.30473/lhst.2023.9527

چکیده
  تصوف که در پی فروپاشی حکومت مغول به‌تدریج از خلوت خانقاه‌‌ها پا به عرصه‌‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نهاده بود، در دوره تسلط ازبکان بر ماوراءالنهر همچنان نقش قابل‌‌توجهی را در این حوزه‌‌ها ایفا می‌‌کرد. در این میان طریقت نقشبندیه به سبب گستردگی و نیز پیروان پرشمار از اهمیت بیشتری برخوردار بود. خاندان‌‌های متنفذ نقشبندی ...  بیشتر