با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ

نوع مقاله : pajoheshi

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران

10.30473/lhst.2024.68226.2845

چکیده

مهم­ترین هدف این پژوهش کیفی- توصیفی بررسی تاریخی چگونگی شکل­ گیری بسیج منابع نیروهای مذهبی در فرایند انقلاب اسلامی در شهر ساوه از 1356-1357 است. روش گردآوری داده­ها اسناد و مدارک مربوط به انقلاب اسلامی بر اساس نظریه‌ی بسیج منابع چارلز تیلی می‌باشد. بر این اساس، پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است که روند تاریخی بسیج منابع نیروهای مذهبی در فرایند انقلاب اسلامی در شهرستان ساوه چگونه بوده است؟  به نظر می‌رسد مؤلفه‌های مستخرج از نظریه‌ی چارلز تیلی در تبیین چگونگی بسیج منابع نیروهای مذهبی شهرستان ساوه در فرایند انقلاب اسلامی مناسب است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در فرایند انقلاب اسلامی در شهر ساوه، گروه­ها و اقشار مختلف که به دنبال بسیج منابع علیه رژیم پهلوی بودند، عبارت بودند از: روحانیون، بازاریان، فرهنگیان (معلمان و دانش­آموزان) و زنان. در این دوره گروه­های غیرسازمانی با محوریت اشخاص روحانی شکل گرفته بود و عمدتاً در مساجد و حسینیه ­ها فعالیت می­کردند. منابع قدرت با عدم بهره‌گیری از منابع اجبارآمیز همانند سلاح، منابع فایده­مندانه از طریق خدمات اطلاع­رسانی همانند نوار کاست و منابع هنجاری با برگزاری مراسم مذهبی در ایام محرم، صفر و رمضان، فعالیت می­­کردند. بسیج تدافعی با اقداماتی همچون تخریب تمثال شاه و بسیج تهاجمی با اعتصاب، تعطیلی بازارها و تظاهرات شکل گرفته بود و کنش­های جمعی با دو نوع «کنش جمعیِ واکنشی» (اعتصابات) و «کنش جمعیِ ابتکاری» (درگیری­های خیابانی و زد و خوردهای میان نیروهای انقلابی و عمال رژیم) همراه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اکبری ساوجی، محمد حسین، (1388). نامداران ساوه، قم: نشر استاد مطهری. انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، روزشمار استان مرکزی، (1392). جلد 1 و 2، تهران: وزارت اطلاعات، مرکز بررسی اسناد تاریخی. انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، (1379). ج10، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی. آیت، مظفری (1394). نقش روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، پیام زمستان، (116)، 38-24. بیاتی، هادی، (1400). انقلاب اسلامی در استان مرکزی، ج2، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. تیلی، چارلز (1385). از بسیج تا انقلاب، ترجمه علی مرشدی زاد، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی. رضوانی، علی اصغر، (1386). جغرافیای تاریخی ساوه، مجله علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 22، (1)، 29-44. عیوضی، محمدرحیم (1382). تئوری‌های ساخت قدرت و رژیم پهلوی دوم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. غفاری، علی اکبر، (1391). دیار سامان: پیشینه تاریخی، فرهنگ باستانی و اعلام جغرافیایی ساوه، تهران: نشر لاهیتا. فرهادی، احسان. (1389). تحلیل مقایسه ای بسیج منابع در انقلاب های مشروطه و اسلامی بر اساس نظریه چارلز تیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شاهد. کریمیان، حسن، رحیم نژاد مریم، (1396). ساوه در گذر زمان (تحولات تاریخی شهر ساوه با اتکاء به منابع مکتوب)، فصلنامه پژوهش‌های تاریخی، 9، (1)، 373-402. کشاورز شکری، عباس و فرهادی، احسان (1390). بسیج منابع در انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال اول، (1)، 107-79. مرادپور، معصومه، (1387). روزهای حماسه و نور (گزارش ساواک و شهربانی رژیم پهلوی)، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال پنجم، (6)، 325-408. مرادی جو، علی جان و ازغندی، علیرضا و ابطحی، سید مصطفی (1398). چالش‌های سیاسی طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات سیاسی، 12، (46)، 60-41. نیکو نظر، کریم، (1398). سینما جهنم، تهران، نشر چشمه.