با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ

نوع مقاله : pajoheshi

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ؛ دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ایرانشناسی، گرایش تاریخ، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.30473/lhst.2024.67495.2823

چکیده

مهمترین ویژگی نهضت اسماعیلی، دیرپایی و طول عمر آن بوده است. نهضتی که از نیمه‎های سده‌ی دوم هجری شروع شد و تا سقوط قلعه‎های اسماعیلی توسط مغولان (سده‌ی هفتم هجری) ادامه یافت. در تمام این مدت، «اسماعیلی بودن» به مفهومِ چالش با جهان اسلام بود و از جانب دولت‎های سنی و نیز سایر گروه‌های شیعه، فرقه‎ای ضاله، ملحد، بی‎دین و نامسلمان خوانده می‌شد. باقی‌مانده‌ی جوامع اسماعیلی از عصر مغول تا صفوی هم، رستاخیز خود را در چالش با دولت‎های بعدی آغاز نمودند. پس از سقوط الموت در کرمان شاهد همزیستی مسالمت‌آمیز میان جامعه‌ی اسماعیلی با دولت‎های پس از صفوی هستیم که به عقیده‌ی برخی، دولت‎های مزبور، خود، علاقه‎ای به درگیری با بازماندگان اسماعیلی نداشتند. از منظر این نوشتار ائمه‌ی اسماعیلی، ابتدا خود مروج همزیستی و مسالمت با جامعه‌ی مسلمان ایرانی در کرمان شدند و آنگاه دولت‎های مزبور، مجبور به مصالحه‌جویی با آنها گردیدند. سئوال اصلی پژوهش این است که این همزیستی به چه شکل صورت گرفت و زمینه‌ها و عوامل آن چه بود؟ نتایج نشان می‎دهد که شرایط جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی کرمان، بستری بوجود آورد که بتدریج رهبران اسماعیلی با درک شرایط مکانی و زمانی، بدون اشاعه‌ی مذهب، بتوانند به عنوان سادات حسینی و  اولاد پیامبر(ص)، مورد پذیرش اهالی کرمان قرار گیرند و حکومت‌های زند و قاجار را موظف به رعایت حال آنان کنند. سادات حسینی و اولاد پیامبر(ص)، واژه‌ی اسماعیلی بودن را در خود هضم کرد و گفتمان مسالمت و همزیستی را جایگزین آن نمود. پژوهش حاضر می کوشد کرمان را بسترساز حیات مجدد اسماعیلیان پس از زوال دوره‌ی الموت برای راه یافتن به جهان امروزی معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

منابع ادریسی آریمی، مهری(1382). «مقدمه‌ای بر حیات سیاسی اجتماعی اسماعیلیان نزاری در دوران زندیه». پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی، ویژه نامه شماره 38، صص160- 135. اعتماد السلطنه، محمد حسن(1367). تاریخ منتظم ناصری. تصحیح دکتر محمد اسماعیل رضوانی، تهران: دنیاى کتاب‌. اقبال آشتیانی، عباس(1384). تاریخ مغول. تهران: امیرکبیر. بادکوبه هزاوه، احمد(1395). «نفوذ اسماعیلیان در کرمان دوره سلجوقی(583-442ﮪ)». پژوهش‏نامه مذاهب اسلامی، سال سوم، شماره پنجم. صص 29- 9. باسورث،کلیفورد ادموند(1381). سلسله‌های اسلامی جدید، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران‌، انتشارات باز‏‫.‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بوس، ماهر (1376). آقاخان ها. ترجمه محمود هاتف، تهران: کتابسرا. تتوی، احمد بن نصر الله (بیتا). تاریخ الفی، بی‌جا: بی‌نا. جوینی، عطاملک بن محمد (1385). تاریخ جهانگشای. تهران: دنیاى کتاب‌. حدودالعالم من المشرق الی المغرب (1362). به کوشش منوچهر ستوده. تهران: کتاب‏خانه طهوری. حسن بیگی، محمد؛ گنجعلی، جواد (1395).«حیات امامان اسماعیلی در انجدان» (شاخه قاسم شاهی)، فصلنامه پارسه، سال 16، ش 27، پاییز و زمستان. صص 74-51 حسینی، محمد حسین معروف به آقاخان محلاتی(حسنعلی شاه) (1325). عبرت افزا. تصحیح حسین کوهی کرمانی. تهران: روزنامه نسیم صبا. خاوری شیرازی، فضل‌‌الله (1380). تاریخ ذوالقرنین. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، سازمان چاپ و انتشارات‌: کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‌. خراسانی فدائی، محمدبن زین العابدین (1362). تاریخ اسماعیلیه یا هدایته المؤمنین الطالبین. تصحیح سیمیونوف. تهران: اساطیر خورموجی، محمد جعفر بن محمد علی (1284). حقایق الأخبار ناصری. بی نا: بی جا. دفتری، فرهاد (1380). «پندیات جوانمردی»، دانشنامه جهان اسلام. شماره 5. صص 768-769. دفتری، فرهاد(1393). تاریخ و سنت اسماعیلیه. ترجمه فریدون بدره‌ای. تهران: فرزان روز. رابینو، یاسنت لوئی(بی تا). ولایات دارالمرز ایران: گیلان، ترجمه جعفر خمامی‌زاده، رشت: طاعتی. رشیدالدین فضل الله همدانی (1355). جامع التواریخ. تصحیح محمد تقی دانش پژوه و محمد مدرسی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. سالار بهزادى، عبدالرضا (1384). بلوچستان در سالهاى 1307 تا 1317 قمرى‏. تهران‏: بنیاد موقوفات افشار سپهر. محمد تقی لسان الملک(1377). ناسخ التواریخ. ج اول، به کوشش جمشید کیانفر. تهران: اساطیر. ستوده، منوچهر (1385). نامنامه ایلات و عشایر و طوایف (ایران تاریخى و فرهنگى). تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی. سیمونیچ، ایوان اوسیپوویچ (1353). خاطرات وزیر مختار: از عهدنامه ترکمن چای تا جنگ هرات. ترجمه یحیی آرین پور. تهران: پیام. شامی، نظام الدین (1363)، ظفرنامه، تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی، با مقدمه احمد پناهی سمنانی. تهران: بامداد شیروانى، زین العابدین بن اسکندر(بی‌تا). بستان السیاحه. تهران: سنایی. ظل السلطان مسعود میرزا (1368). خاطرات ظل السلطان یا سرگذشت مسعودی. به کوشش حسین خدیو جم. تهران:اساطیر قرائتى، حامد (1386). «بازخوانی شکل‌گیری فرقه آقاخانیه با تاکید بر نقش آفرینی مسائل سیاسی». نامه تاریخ پژوهان، پاییز، ش 11، ص 146-102 قزوینى، زکریا بن محمد (1373). آثار البلاد و اخبار العباد. ترجمه جهانگیر میرزا قاجار، تصحیح میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر. قمی، قاضی احمد (1359). خلاصه التواریخ. به کوشش احسان اشراقی، تهران: دانشگاه تهران. الگار، حامد (1370). شورش آقاخان محلاتی، مجموعه مقالات شورش آقاخان محلاتی. ترجمه ابوالقاسم سری. تهران: توس. لسترنج، گای (1377). جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی. ترجمه محمود عرفان. تهران: علمی و فرهنگی. محمود، محمود (1378). تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی. تهران: اقبال. مرعشی، ظهیرالدین بن نصیرالدین(1364). تاریخ گیلان و دیلمستان. تهران: اطلاعات. مرعشی، ظهیرالدین (1361). تاریخ طبرستان و رویان و مازندران. یه کوشش محمد حسین تسبیحی، تهران: مؤسسه مطبوعاتى شرق‌. مروی، محمد کاظم(1364). عالم آرای نادری. تصحیح محمد امین ریاحی، ترجمه عنایت الله رضا. ج 3. تهران: کتابفروشی زوار مستوفى قزوینى، حمدالله) 1364). تاریخ گزیده. تحقیق عبدالحسین نوایى، تهران: امیرکبیر. معزی، مریم(1372)، اسماعیلیان ایران از سقوط الموت تا امروز با تکیه بر دوران معاصر، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد. معماری، رزا (1391). تاریخ اسماعیلیه انجدان (قرن 9 تا 12هـ). استاد راهنما: مریم معزی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، گروه آموزشی تاریخ. میرخواند، محمد بن خاوند شاه(1339). روضه الصفا. تهران: کتابفروشی‌های مرکزی: خیام. نامی اصفهانی، محمدصادق (1363). تاریخ گیتی گشا. تهران: اقبال. واتسن، رابرت گرنت(بی تا). تاریخ ایران: از ابتدای قرن نوزدهم تا سال 1858. ترجمه ع. وحید مازندرانی، تهران: سخن. وزیری، احمد علی خان(بی‌تا). تاریخ کرمان. تصحیح باستانی پاریزی. تهران: علمی. هالیستر، جان نورمن(1373). تشیع در هند، ترجمه آذرمیدخت مشایخ فریدنی، تهران: دانشگاهی. هدایت، رضاقلی خان(1339). تاریخ روضه الصفای ناصری، تهران: خیام. یزدی، شرف الدین علی(1336). ظفرنامه. تصحیح محمد عباسی. تهران: امیرکبیر. DUMASTA, NAOROJI M (1903). A BRIEF HISTORY OF THE AGA KHAN. BOMBAY: PRINTED AT THE TIMES OF INDIA PRESS. Dumasta, NAOROJI M (1939). The Aga Khan and his ancestors, BOMBAY: THE TIMES OF INDIA PRESS.