با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ

نوع مقاله : pajoheshi

نویسنده

عضو هیئت علمی/ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

10.30473/lhst.2023.63704.2742

چکیده

در دورة حکومت شاهرخ افشار در خراسان، احمد‌شاه درانی سه مرتبة به خراسان لشکر‌ کشید. شاهرخ که توان رویارویی مستقیم نظامی با احمد‌شاه را در خود نمی‌دید، تلاش کرد با سیاستی متفاوت با این مسئله برخورد کند. او با پناه گرفتن در قلعة شهر برای مدتی مانع تصرف مشهد شد، اما سرانجام ناچار تن به مذاکره داد و احمد‌شاه با تعیین نماینده، برای مدتی مشهد را تحت کنترل خود درآورد. در مقالة حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته، انگیزة احمد‌شاه برای تهاجم به‌ خراسان و شرح درگیری‌های او در نقاط مختلف، به‌ویژه در مشهد؛ موضع‌گیری و سیاست‌های دوگانة تقابلی و تعاملی شاهرخ در مواجهة با او مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است که سابقة خدمت احمد‌شاه در سپاه نادر در شناخت او از ارکان قدرت و ساختار حکومت افشاریان و اقدام به لشکر‌کشی به خراسان نقش به‌سزایی داشت و با وجود موفقیت او، شاهرخ ناراضی هر زمان فرصت می‌یافت سر از اطاعت برمی‌تافت و مخالفت خود را نشان می‌داد. در این میان ایستادگی حاکمان محلی خراسان در مقابل احمد‌شاه  نیز مثمر ثمر واقع شد تا جایی که او سرانجام به اطاعت ظاهری از شاهرخ رضایت داد و به پایتخت خود بازگشت. اما پیامد این جنگ‌ها ویرانی شهرهای مختلف و خسارات بسیار برای مردم خراسان بود که تا مدت‌های مدید قابل جبران نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

منابع و مآخذ ابدالی، احمد‌شاه( 1337ش) "متن فرمان" ، به‌کوشش سید حسین شهشهانی، فرهنگ ایران زمین، جلد 6. استرآبادى، مهدى (1341ش)، جهانگشاى نادرى، به اهتمام سید عبدالله انوار، تهران: انجمن آثار ملی. اعتضادالسلطنه، علیقلى میرزا (1365)، تاریخ وقایع و سوانح افغانستان، به کوشش میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر. اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان(1363ش)، تاریخ منتظم ناصرى، به کوشش محمداسماعیل رضوانى، تهران: دنیاى کتاب. ------------- (63- 1362ش)، مطلع‌الشمس ، به کوشش تیمور برهان لیمودهى، تهران: فرهنگسراى یساولى. افشار یزدی، محمود(1360ش)، افغان‌نامه، تهران: موقوفات دکتر محمود افشار یزدی. بارتولد ، واسیلی ولادیمیروویچ (1372ش)، تذکرة جغرافیایى تاریخی ایران، تهران: انتشارات توس. توحدی ( اوغازی)، کلیم‌الله ( 1359ش)، حرکت تاریخی کٌرد "خراسان" در دفاع از استقلال ایران، مشهد: چاپخانة کوشش. توکلى، احمد(بی‌تا)، افغانستان، روابط سیاسى ایران و افغانستان، بی‌جا: چاپخانة مهر. حزین، محمد‌علی(1332ش)، تاریخ حزین، اصفهان: کتابفروشی تأیید. حسینی منشی، محمود بن ابراهیم( 1386ش)، تاریخ احمد‌شاهی، مقدمه، تصحیح و فهارس محمد سرور مولایی با همکاری محمد کاظم کاظمی، تهران: عرفان. دانشنامة جهان اسلام ( 1382ش)، تهران: بنیاد دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. دایرة‌العمارف بزرگ اسلامی ( 1374ش)، تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. شاه‌نوازخان، نواب صمصام‌الدوله(1890م)، مآثر‌الامرا، تصحیح مولوی عبدالرحیم و مولوی میرزا اشرف‌علی، کلکته: ایشیاتک سوسایتی بنگاله. شهشهانی، سید‌حسین(1337ش)، " فرمان تاریخی احمد‌شاه درانی"، فرهنگ ایران زمین، تهران، جلد 6. غفارى کاشانى، ابوالحسن (1369ش)، گلشن مراد، به اهتمام غلامرضا طباطبایى مجد، تهران: زرین. فیض محمد هزاره (1372ش)، سراج التواریخ، تهران: مؤسسة تحقیقات و انتشارات بلخ. قزوینى، ابوالحسین (1367ش)، فوایدالصفویه ، تصحیح مریم میراحمدى، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى. گلستانه، ابوالحسن (1344ش)، مجمل التواریخ، به کوشش مدرس رضوى ، تهران: کتابخانه ابن سینا. محمد تقى‌خان حکیم (1366ش)، گنج دانش (جغرافیاى تاریخى شهرهاى ایران) ، به کوشش محمدعلى صوتى و جمشید کیانفر، تهران: زرین. مدرس رضوى، محمد‌تقی(1344ش)، حواشی و توضیحات در مجمل التواریخ ابوالحسن گلستانه، تهران، کتابخانه ابن سینا. مرعشى، محمد هاشم بن محمد، زبور آل داود ( 1379ش) ، با تصحیحات و تعلیقات عبدالحسین نوایی، تهران: میراث مکتوب. مرعشى صفوى، میرزا محمد خلیل(1362ش)، مجمع التواریخ ، به‌کوشش عباس اقبال آشتیانى، تهران: کتابخانة سنائى و طهورى. مستوفى تبریزى، محمدرضا رضى (1397ش) ، زینتالتواریخ، مصحح علی اصغر رجبی، تهران:آرمان پژوهان. نامى اصفهانى، میرزا محمد صادق موسوى(1368ش)، تاریخ گیتىگشا، بی‌جا: اقبال. نوایی، عبدالحسین (1368ش)، نادرشاه و بازماندگانش، تهران: زرین. هروی، نعمت‌الله(1382ق/1962م)، تاریخ خان‌جهانی و مخزن‌افغانی، به‌کوشش سید محمد امام‌الدین، داکا: داکا سوسائتی.