با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ