دوره و شماره: دوره 3، سال سوم-شماره دوم-پیاپی 6 بهار و تابستان 94، پاییز و زمستان 1394 
10. نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی ایران در دوران ساسانیان

صفحه 180-192

نجم الدین گیلانی؛ فریدون الهیاری؛ علی اکبر کجباف