تعاملات و تقابلات اقوام گیل و دیلم با دولت ساسانی (224-651م)

نوع مقاله: pajoheshi

نویسندگان

1 استادیارگروه ایران شناسی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه گیلان شناسی، دانشگاه گیلان

10.30473/lhst.2020.39180.2062

چکیده

با وجود این که گیلانیان و دیلمیان به عنوان یکی از مهمترین اقوام ساکن مناطق جلگه‌ای و کوهستانی جنوب دریای کاسپین در آغاز حکومت ساسانیان با سرسختی حاضر به اطاعت از آنان شدند، اما در طول دوران حکومت ساسانیان، مناسباتشان با فراز و فرودهایی همراه بوده است. فرضیۀ مقاله پیش‌رو این است که ساسانیان با توجه به نیروی جنگی دیلمیان، سعی داشتند از مهارت این اقوام در جنگ‌های خود با رومیان و سایر مخالفان و دشمنان‌شان سود جویند. اما با وجود وابستگی نظامی به این اقوام، آنان در برنامه‌های خود تلاش داشتند سرزمین گیلان و دیلم به‌عنوان بخشی از شاهنشاهی ساسانی باقی بماند. هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل دلایل همگرایی و واگرایی دیلمیان و گیلانیان با ساسانیان در مناسبات سیاسی و نبردهای آنان بوده است. روش پژوهش مطالعه حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر داده‌های کتابخانه‌ای است. نتیجۀ این پژوهش نشان می‌دهد که ساسانیان، دیلمیان را به چشم جنگجویانی‌ می‌دیدند که تسلط و به‌کارگیری آنان در ساختار نظامی‌شان موجب تقویت توان نظامی و برتری آنان می‌شد.

کلیدواژه‌ها