دوره و شماره: دوره 4، شماره دوم-پیاپی 8-بهار و تابستان 95، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-149 
5. نگاهی بر سنت انتقال مردگان به اماکن مقدس و پیامدهای آن در دوره قاجار

صفحه 52-58

عباس سرافرازی؛ سید روح الله نعمت اللهی؛ زینب رنجبران؛ سید علیرضا گلشنی