شماره جاری: دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98 - شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1398 
12. آتش هندواروپایی، ایرانی باستان و تش لُری

صفحه 229-244

10.30473/lhst.2020.7573.1258

بهزاد معینی سام؛ جعفر جعفری؛ سارا محمدی اوندی