با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ایرانی تاریخ
بررسی نقش و جایگاه ایل‌کرایی در تحولات سیاسی نظامی کهگیلویه از دورة صفویه تا پایان دورة زندیه (907-1209ق)

جواد موسوی دالینی؛ ضرغام عابدی خواه؛ محمد علی رنجبر

دوره 10، شماره اول - پیاپی 19- پاییز و زمستان 1400 ، اسفند 1400، ، صفحه 89-106

https://doi.org/10.30473/lhst.2021.8543

چکیده
  ایل‌ کرایی یکی از ایلات منطقه کهگیلویه است که نخستین حضور مؤثر آنان در تحولات سیاسی را می‌توان در دوران مغول جستجو نمود. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه­ای و شیوه توصیفی- تحلیلی در پی این مسئله است که نقش و اثرگذاری ایل ‌کرایی را از دوره صفویه تا پایان دوره زندیه  در تحولات سیاسی نظامی کهگیلویه مورد واکاوی قرار دهد. یافته ...  بیشتر

تحلیلی بر حکومت بنی عناز کُزد و مناسبات آن با حکومت های همجوار

لیدا مودت*؛ جواد موسوی دالینی

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95 ، اسفند 1395، ، صفحه 107-124

چکیده
  ضعف و سستی خلافت عباسی و بروز اختلافات درونی حکومت آل­بویه به تأسیس حکومت‌های محلی در منطقه غرب ایران منجر گردید. حکومت بنی‌عناز از جمله حکومت‌های محلی کُرد بود، که در فاصله زمانی 381تا511ق بر مناطق قابل توجهی از غرب ایران حکومت کرد. مسئله پژوهش زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش حکومت بنی‌عناز و مناسبات آن با حکومت همجوار و سرانجام عوامل ...  بیشتر