دوره و شماره: دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-174 
9. پیامد های تهاجمات ازبکان بر من ق خراسان در دورة صفوی

صفحه 144-161

عبدالله متولی؛ ابراهیم اصلانی؛ فاطمه فضلی